artikel 1
Moulijn Vastgoed Juristen is een eenmanszaak die tot doel heeft: het geven van juridisch advies en het verlenen van juridische diensten op vastgoedgebied.

artikel 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Moulijn Vastgoed Juristen aanvaarde opdrachten en vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

artikel 3
Moulijn Vastgoed Juristen werkt op basis van een overeengekomen uurtarief ( excl. btw), vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren, tenzij anders is overeengekomen.

artikel 4
Iedere aansprakelijkheid van Moulijn Vastgoed Juristen is beperkt tot aan het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

artikel 5
Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een halfjaar geldt een verdere beperking van 50 % van het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.

artikel 6
De keuze van door Moulijn Vastgoed Juristen in te schakelen derden geschiedt waar mogelijk in overleg met opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Moulijn Vastgoed Juristen is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Moulijn Vastgoed Juristen eventueel door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

artikel 7
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

artikel 8
De opdrachtgever is gehouden derden erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

artikel 9
Indien Moulijn Vastgoed Juristen door ziekte wordt verhinderd de opdracht te vervullen, zal Moulijn Vastgoed Juristen in overleg met opdrachtgever de werkzaamheden overdragen aan een naar beider oordeel capabele vastgoedjurist. Indien dit niet mogelijk blijkt, eindigt de opdracht en worden alleen de tot dan toe verrichte werkzaamheden betaald.

artikel 10
Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan. Bij het uitblijven van betaling verkeert opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is en is Moulijn Vastgoed Juristen gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en de noodzakelijke maatregelen te treffen ter voldoening van de declaratie. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Moulijn Vastgoed Juristen gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te staken. Moulijn Vastgoed Juristen is niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die hieruit voortvloeit.

artikel 11
Alle opdrachten aan Moulijn Vastgoed Juristen zijn opdrachten tot het buiten dienstbetrekking verrichten van werkzaamheden. Moulijn Vastgoed Juristen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele verplichting van de opdrachtgever loonbelasting en/of sociale premies af te dragen over het honorarium.

artikel 12
De rechtsverhouding tussen Moulijn Vastgoed Juristen en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands Recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

artikel 13
Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op vastgoed-juristen.nl
kvk 32066291 | BTW 1286.56.347 | Algemene Voorwaarden